Privacy statementInleiding

Interstream Barging BV en diens groepsmaatschappijen (hierna: Interstream Barging) wil voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met onder andere dit statement informeren wij diegenen van wie wij persoonlijke gegevens in ons bezit hebben over welke gegevens wij verwerken, waarom wij dit doen en hoe wij deze gegevens bewaren (en hoelang) en beveiligen.

Doel verwerking persoonsgegevens
Als binnenvaartbevrachter in vloeibare producten als minerale oliën, chemicaliën en vegoil opereren wij in een markt die een grote focus heeft op de veiligheid en gezondheid voor mens en milieu. Zowel de overheid als onze opdrachtgevers stellen strenge eisen aan onze dienstverlening met de inzet van goed materiaal en gekwalificeerde medewerkers.

Om aan die contractuele en wettelijke verplichtingen als binnenvaartbevrachter te kunnen voldoen en om onze verantwoordelijkheid en verplichtingen als werkgever na te kunnen komen, verwerken wij persoonsgegevens.

Onderscheid naar doelgroep
Wij onderscheiden zakelijke relaties waarvan wij de zakelijk benodigde persoonlijke gegevens (zoals naam, functie, naam en adres werkgever en zakelijk en mobiel telefoonnummer) gebruiken voor het onderhouden van de reguliere zakelijke contacten. Deze gegevens zijn opgeslagen in een hiervoor ingericht digitaal register voor zakelijke contacten.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van bemanningsleden van onze particuliere eigenaren. Deze verwerking is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst tussen de particuliere eigenaar en Interstream Barging.

Wij verwerken ook persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers (of daarmee gelijkgestelden) van ons bedrijf. Alle bijzonderheden hieromtrent zijn vastgelegd in een separaat privacy reglement wat aan voornoemde personen beschikbaar wordt gesteld.

Uitwisseling van gegevens
Interstream Barging wisselt met derden geen persoonlijke gegevens uit voor commerciële doelen. Echter om administratieve, operationele en/of veiligheidsredenen wordt met een select aantal derden via zogenaamde verwerkersovereenkomsten zeker gesteld dat de verwerking van gegevens conform de AVG standaarden plaatsvindt.

Beveiliging persoonsgegevens
Interstream Barging zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Interstream Barging bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacyrechten
Indien u betrokken bent bij onze onderneming, heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens. Wij bevestigen na een formeel verzoek óf en zo ja welke persoonsgegevens zijn verwerkt en/of vastgelegd, op welke wijze dit heeft plaatsgevonden, en wat het doel hiervan is en aan wie die informatie eventueel is verstrekt.

U heeft recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens indien die informatie feitelijk onjuist of onvolledig is, niet ter zake doende is voor het doel waarvoor het is verwerkt of op een andere manier in strijd met een wet is.
Daarnaast kunt u om bijzondere persoonlijke omstandigheden verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Interstream Barging van u verwerkt en/of heeft vastgelegd, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Interstream Barging behandelt uw verzoek binnen 4 weken. U kunt uw schriftelijk verzoek sturen aan avg@interstreambarging.com.

Melding datalek
Indien er ondanks de beveiligingsmaatregelen zich onverhoopt een datalek heeft voorgedaan zal dit conform de beleidsregels meldplicht datalekken intern geregistreerd en gedocumenteerd worden en indien sprake is van een ernstig datalek gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zo nodig de betrokkenen.